Section Elvange


ATELIER

Zentralschoul « Elvange »
Inscriptions: 18 et 15 enfants


HORAIRE

le lundi de 16.00 à 17.05 heures (cycles 1et 2)
le mercredi de 16.00 à 17. 05 heures (cycles 3 et 4)


RESPONSABLE

Responsable : Peggy Baran


Art à l’Ecole Elvange
Tél. 23 66 45 37 24 (Schoul)

Actualités de la section Elvange

« Mir hu vill mat Naturmaterial geschafft :

en Deschset aus Holzstäbercher, eng Hex, Spannen a Fliedermeis aus Karton, e Kreschtbeemchen aus Filz, en Engel aus Gips matt engem Stänner aus Holz,…

E Weihnachtsmann aus Holz, en Hexenheischen aus Karton, Monsteren, Sculpturen aus Droht, Päiffestëppler, Schalimoen a Pärelen,…

Mer hunn aal Still « restauréiert » : matt papier mâché an agekleed a gefierwt,…mir hunn weider am Lehm geschafft, kollektif Toilen gemoolt a verschiddenen Techniken, e Lampion gemeet  fir Liichtmessdaag, Stoffkierf gemollt fir e klengen Blummestack, e Stoffkëssen gebutt, fräit Molen op de Budem vum Schoulhaff, en Hong aus papier mâché (elo fir Oushteren),…

Weidere Projet : Décoratioun vum Schoulhaff matt Styrophor paletten,… »

Notre Equipe de la section Elvange


Peggy Baran

 
 

Nos travaux en images

Quelques exemples de productions des enfants de la section Elvange